Προηγούμενα Σχέδια Δράσης

Σχέδιο Δράσης Σύνδεσμος
1o Ελληνικό Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2012-2013 (OGP)
2o Ελληνικό Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014-2016 (OGP)